Obchodní podmínky

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.loveforguatemala.com a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele), kterým je Paul Sean DeLave –Love for Guatemala, Na Vysoké I 090, Vonoklasy, PSČ: 252 28, Česká republika, IČO: 88632512 a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými Zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen o.z.), Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými Zákonem č. 513/1991 Sb. vše ve znění novel a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

B. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

 • Pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.loveforguatemla.com , které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné; ke drobnému zkreslení barev může dojít digitalizací)
 • Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR a je originální.
 • Prodejní daňový doklad - v každém balíčku bude vedle objednaného zboží přiložen také daňový doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky.

Dále se prodávající zavazuje, že:

 • Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, tj. bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
 • V případě nemožnosti plnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu www.loveforguatemala.com budeme o tomto stavu kupujícího včas informovat a konzultovat s ním další postup.
 • Bude před potvrzením objednávky uveřejňovat pravdivé a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a ceny za dopravu a balné.
 • Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku. Ceny v internetových obchodech prodávajícího se zobrazují v seznamu zboží nebo na detailu karty zboží.
 • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno na zasílací adresu, v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude refundace vyřízena dle zákona. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude v souladu s uvedeným zákonem akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Celý Reklamační řád najdete v další části tohoto dokumentu.

 • Osobní údaje kupujícího bude prodávající chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům, více viz Ochrana osobních dat
 • >Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.
 • Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.
 • Všechny informace o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však zkušenosti a informace, které prodávající sám získal od výrobce či do dodavatele.

C. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a další povinné kontaktní údaje.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Při uzavření kupní smlouvy pomocí internetového obchodu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží běžnou zásilkou prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců, spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.
 • Zboží doručené prodávajícímu na dobírku nebude převzato.
 • Při odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.
 • Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů.
 • Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu při vrácení zboží bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.
 • V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z.
 • Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět.
 • Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.
 • Kupující i Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je rovněž kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

D. ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

 • Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Závazným potvrzením objednávky ze strany kupujícího vytvořené na internetu se rozumí stisknutí tlačítka „Závazně potvrdit objednávku na poslední záložce Košíku.
 • V případě, že kupující se rozhodne změnit objednávku po jejím řádném potvrzení, je povinen změnu nahlásit co nejdříve. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy je zboží již připraveno k expedici, či již předal zboží dle původní objednávky přepravci.
 • V případě úplného zrušení již potvrzené objednávky kupujícím, a to i po výše zmíněném důvodném neakceptování změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

E. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Dobou dodání zboží se rozumí doba od potvrzení objednávky do doby, kdy je zboží připraveno k expedici.
 • U zboží, které má prodávající k dispozici skladem, je toto připraveno k expedici do druhého pracovního dne pro dodání v České Republice nebo případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s novým termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem o dodání zboží ve sděleném termínu, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dní od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně potvrzen, může prodávající od smlouvy odstoupit, bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu, ruší se objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.
 • Požaduje-li kupující pozdější datum dodání, než je stanovený prodávajícím, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky.
 • Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce.
 • Zboží je zasíláno balíkem na dobírku prostřednictvím České Pošty s.p. V případě nezastižení kupujícího bude balík uložen na nejbližší poště po dobu 14 dní (resp. 7 dní v případě Obchodního nebo Profi-balíku).

 

Způsob dopravy a platby

Cena

Poznámka

Poštou při platbě dobírkou při objednávce do 2500,- Kč včetně.

 120,- Kč

Nejjednodušší způsob dopravy. Zásilka Vám bude doručena Českou poštou a zaplatíte hotově při jejím převzetí poštovnímu doručovateli.

Poštou při platbě dobírkou při objednávce nad 2500,- Kč.

zdarma

 

Poštou a platbou na účet při objednávce do 2500,- Kč včetně.

120,- Kč

Způsob preferovaný stálými zákazníky (protože je poštovné bez dobírečného umožňuje tak levnější formu přepravy). Zákazník provede platbu na účet na základě zaslaných platebních informací. Dodavatel okamžitě po připsání částky na účet expeduje zboží.

Poštou a platbou na účet při objednávce nad 2500,- Kč.

zdarma

 

Osobní odběr po dohodě na adrese Na Vysoke I 090, Vonoklasy 25228

zdarma

Výhodou tohoto způsobu odběru je kromě úspory za dopravu zvláště v případě objednávky oblečení též možnost si objednané zboží vyzkoušet.

Připravujeme pro Vás další způsoby plateb a dodání.

 • Informace o dodání balíku České pošty je možné získat prostřednictvím online po zadání Podacího čísla zásilky adrese http://www.cpost.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php, nebo na bezplatné telefonní lince 800 177 889, uvedené informace jsou dostupné následující den po podání zásilky.
 • Poštovné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při jeho dodání, není-li dohodnuto jinak.
 • V případě, že kupující v rámci jednoho dne provede více objednávek, tak pro stanovení, zda bude poštovné účtováno, či nikoli, je rozhodující součet cen jednotlivých objednávek.
 • Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno přiloženým dokladem (fakturou). Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.
 • Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento zaslat prodávajícímu.
 • Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky vinnou dopravce není nárok.
 • V případě že částka nákupu bude, vlivem storna nebo dobropisu apod., nižší než je výše pro poštovné zdarma je provozovatel oprávněn poštovné účtovat dle ceníku
 • Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.

F. EXPEDICE ZBOŽÍ

 • Po odeslání Vaší objednávky expedujeme zboží zpravidla do 48 hod. V případě, že některé zboží z Vaší objednávky není skladem může být prodleva expedice delší. V případě delší prodlevy nebo v případě vyprodání zboží Vás samozřejmě budeme ihned informovat. Pak je možné dohodnout individuální řešení objednávky.
 • Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

G. STÍŽNOSTI A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. +420 728 545 815 nebo na emailové adrese www.loveforguatemala.com  
 • Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
 • V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují zasílací adresa prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.
 • Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2013.

Společnost Paul Sean DeLave– Love for Guatemala si vyhrazuje právo změny těchto Obchodních podmínek.

 

 

All Rights Reserved - Love for Guatemala